2011 China

Outings in Shanghai

Beijing

Outings in Shanghai

Datong Day 1

Datong Day 2

Datong Day 3

Beijing

Tianjin

Wuding Teaching

Wuding

Kunming

Outings in Shanghai

Hangzhou

Hong Kong

Xiamen

Dongguan

Big Buddha, Hong Kong

Nephew*s Full Month Banquet

Shanghai + Xian

UNICEF Charity Run