2004 Silk Road

Urumqi

Turpan

Dunhuang

Jiayuguan

Zhangye

Lanzhou

Xiahe

Xi'an

Beijing